Freelancing

Freedom of movement provides us with incredible opportunities to work in different countries, get to know another cultures as well as freely travel around the world.

My decision to leave the corporate environment gave me freedom and time to work on projects that make sense to me and that I’m passionate about. 

 

Freelancing

Svoboda pohybu osob nám poskytuje obrovské možnosti pracovat v různých zemích světa, poznávat nové kultury a svobodně cestovat.

Rozhodnutí odejít z korporátního prostědí mi přineslo svobodu a čas věnovat se projektům, které mi dávají smysl, a které mě baví.

Sustainable  Economy and Finance

The final form of the world’s economy and finance is being made up by each person’s decisions.

I’m a strong advocate of environmentally friendly businesses, projects focused on preserving nature, and shared economy. 

Making the right decisions every day can make world a better place for living.

Udržitelná ekonomika a finance

Podoba světové ekonomiky a financí je odrazem jednotlivých rozhodnutí všech obyvatel planety.

Jsem silný zastánce podnikání šetrného k životnímu prostředí, projektů zaměřených na ochranu přírody a také sdílené ekonomiky.

Děláním správných rozhodnutí každý den můžeme učinit svět lepším místem k životu.

 

Language Hacking

Learning new languages as well as hacking its learning process makes me passionate every day.

I’m speaking Czech, English, Norwegian, and currently learning Indonesian and French.

Let’s meet on italki. There is also my speech here from the Polyglot Gathering in Bratislava on How I Learned Norwegian.

 

Jazykový hacking

Učení se nových jazyků a snaha přicházet na nová a nová zjednodušení v procesu jejich učení mi přinášejí vášen každým dnem.

Mluvím česky, anglicky a norsky. V současné době se učím indonésky a francouzsky.

Pojďme spolu pokecat třeba na italki. K dispozici je také moje přednáška z Polyglot Gathering v Bratislavě o tom, jak jsem se učil norsky.

 

Bartending

Bartending is like a sport’s performance.

Good preparation, concentration, improvization, mathematics, languages, adrenalin, chatting, smile, fun, good organization, being handy.

There is a lot of things that make up this profession so complex and appealing at the same time. 

During the summer months and before Christmass I’ll be happy to mix you some drinks in Fru Haugans Hotel  in Norway.

Barmanství

Barmanství je jako sportovní výkon.

Dobrá příprava, koncentrace, improvizace, matematika, jazyky, adrenalin, komunikace, úsměv, zábava, dobrá organizace, zručnost.

Je to mnoho věcí, které dělají tuhle profesi tak komplexní a zároveň vzrušující.

Během letních měsíců a před Vánoci mi bude potěšením namíchat vám nějaký drink v hotelu Fru Haugans v Norsku.

Travelling

Travelling is always opening my mind.

During the last 3 years I’ve been moving mostly between Europe and South East Asia.

I prefer slowing down during my travel and getting in touch with the local community.

A morning jogging in a new town is more beneficial for me than an all-day sightseeing tour accompanied with taking many pictures.

 

Cestování

Cestování mi vždy otevírá mysl. 

Během posledních tří let se pohybuji hlavně mezi Evropou a Jihovýchodní Ásií.

Během svých cest raději zpomalím a snažím se navázat kontakty s místní komunitou.

Ranní běh v novém městě mi dá mnohem víc než celodenní chození po památkách doprovázené neustálým mačkáním spouště foťáku.

Volunteering

Providing free of charge education, being involved in projects providing free healthcare as well as preserving nature make me incredibly fulfilled. 

Currently I’m involved in following projects in Indonesia: Kintari, Dorra, and Greenlifeproject

Dobrovolničení

Poskytování bezplatného vzdělávání, účast na projektech poskytujících bezplatnou zdravotní péči a projektech zaměřených na ochranu přírody mě neuvěřitelně naplňuje.

V poslední době  jsem se podílel a podílím na těchto projektech v Indonésii: Kintari, Dorra, a Prales dětem.

Lecturing

Lecturing in front of the audience provides me with an immediate feedback on my work.

Let’s get in touch at one of my courses run at a community educational portal Naučmese.cz.

 

 

 

Přednášení

Přednášení před publikem a vedení kurzů mi dává okamžitou zpětnou vazbu k tomu co dělám.

Můžeme se třeba potkat na jednom z mých kurzů na komunitním vzdělávácím portále Naučmese.cz.

Sport and fitness training

My passion for sport motivated me to become a licenced fitness and personal trainer.

Regular workouts, cardio training, and balanced nutrition are the necessary elements leading to a healthy and happy life.

I prefer the health aspect of any sport rather than focusing on the highest performance reached for any price.

Sportování a fitness trenérství

Vášeň ke sportu mě vedla k získání licence fitness a osobního trenéra.

Pravidelné cvičení, kardio trénink a vyvážená strava jsou důležité aspekty vedoucí ke zdravému a spokojenému životu.

Během tréninku upřednostňuji zdravotní aspekty sportu před dosahováním maximální sportovní výkonnosti za každou cenu.