Freelancing

The World has changed. There has never been more opportunities to travel and work remotly in different countries. Freedom of movement enables us to work abroad. Leaving the corporate structure brought me more freedom and time to focus on my strengths and passions. Yes, I’m on board!

Key words: freedom, strengths, passion.

Freelancing

Svět se rychle mění. Nikdy tady nebylo více příležitostí cestovat a pracovat vzdáleně z různých zemí. Svoboda pohybu osob nám umožňuje pracovat v zahraničí. Opuštění korporátního prostředí mi přineslo více svobody a času věnovat se svým silnýmstránkám a touhám. Ano, chci být u toho.

Klíčová slova: svoboda, silné stránky, touhy a sny.

Sustainable  Economy & Finance 2.1

I’m a strong advocate of a sustainable and environmentally friendly economy. In terms of the personal finance solutions I use „finance 2.1“ tools such as Revolut. Love sharing economy. Prefer investing into visionary and environmentally friendly companies.

Key words: sustainability, economy and finance 2.1.

Udržitelná ekonomika a finance 2.1

Jsem silný stoupenec udržitelné a k životnímu prostředí šetrné ekonomice. V oblasti bankovnictví používám globální řešení jako např. Revolut. Miluji sdílenou ekonomiku. Preferuji investování do vizionářských a k životnímu prostředí šetrných společností.

Klíčová slova: udržitelnost, ekonomika a finance 2.1.

Language Hacking

Achieving fluency in Norwegian in a very short time motivated me to take on Indonesian and French. Language hacking enables me to learn languages quickly and with fun.

Key words: language hacking, learning, teaching, fun, culture

We might get in touch on italki and speak Czech, English, Norwegian, Indonesian or French. My speech at the Polyglot Gathering on how I learned Norwegian.

 

Jazykový hacking

Rychlé dosažení plynulosti v norštině mě motivovalo přibrat si indonéštinu a francouzštinu. Jazykový hacking mi umožňuje učit se jazyky rychle a zábavně.

Klíčová slova: jazykový hacking, učení, výuka, zábava, kultura

Můžeme spolu mluvit na italki v češtině, angličtině, norštině, indonéštině nebo francouzštině. Moje přednáška z Polyglot Gathering o tom, jak jsem se učil norsky.

 

Bartending

Bartending is a profession I love so much as it’s similar to a sport performance. It requires a lot of learning and preparation first. After that, there is a lot of adrenalin and action. Finally, you leave the bar with a fresh mind and the feeling you did your best. Every day is different and you learn new things all the time.

Key words: bartending, adrenalin, sport, action

In summer and before Christmass I’ll serve you a drink with passion in Fru Haugans in Norway.

Barmanství

.Barmanství je profese, kterou miluji, protože je velmi podobné sportovnímu výkonu. Nejdříve vyžaduje spoustu učení a přípravu baru. Následuje mnoho adrenalinu a akce. Na konci ale odcházím s čistou hlavou a vědomím, že jsem udělal maximum. Každý den je jiný a pokaždé se něco nového naučím.

Klíčová slova: bamanství, adrenalin, sport, akce.

V létě a před Vánoci vám rád naservíruji drink hotelu Fru Haugans uprostřed Norska.

Travelling

It’s a lifestyle. Exploring the world’s diversity can be a neverending endeavour.

Key words: travelling, diversity

Cestování

Je to životní styl. Objevování rozmanitosti naší planety může být nekonečné dobrodružství.

Klíčová slova:  cestování, rozmanitost

Volunteering

Once upon a time I devote my time volunteering. Providing free of charge education, healthcare, or nature protection, gives me the feeling of fulfillment. On top of that I meet nice people and become part of their community.

Key words: volunteering, fulfillment

Currently, you can meet me participating in the projects in Indonesia: Kintari, Dorra, and Greenlifeproject.

Dobrovolničení

Jednou za čas věnuji svůj čas dobrovolničení. Poskytování bezplatného vzdělávání, zdravotnictví a ochrana přírody mi dává pocit naplnění. Kromě toho  tam potkávám skvělé lidi a stávám se součástí jejich komunity.

Klíčová slova: dobrovolničení, naplnění

V současné době mě můžete potkat především na projektech v Indonésii: Kintari, Dorra, a Prales dětem.

Lecturing

Lecturing in front of the audience provides me with an imminent feedback on what I do.

Key words: feedback, lecturing

You can meet me lecturing at the czech community educational portal Naučmese.cz.

 

 

 

Přednášení

Přednášení a vedení kurzů mi dávají okamžitou zpětnou vazbu na to, co dělám.

Klíčová slova: zpětná vazba, přednášení, kurzy

Můžete mě potkat na českém komunitním vzdělávacím portále Naučmese.cz.

Body, sport & fitness training

As a fitness trainer and an athlete I know that regular workouts and cardio training together with the right nutrition are necessary components of the healthy lifestyle and our happiness. I prefer to work out with my own weight and outdoor sports. When I’m in Prague you can also meet me in Harfa Jatomi.

Key words: health, fitness, cardio, nutrition.

Sport a fitness

Jako fitness kouč a aktivní sportovec vím, že pravidelné cvičení a kardio trénink spolu se správnou výživou jsou nezbytné složky zdravého životního stylu a našeho štěstí. Preferuji cvičení s vahou vlastního těla a outdoorové sporty. Když jsem zrovna v Praze můžete mě potkat třeba v Harfa Jatomi.

Klíčová slova: zdraví, fitness, aerobní trénink, výživa.

Pin It on Pinterest

Share This

Kamil Klemsa

Cestování a práce v (ze) zahraničí

Traveling and working (from) abroad